Semalt: Google analitik maglumatlaryndan galp traffigi aýyrmagyň iň gowy usuly

Hil traffigi her webmasteriň ýa-da internet marketing kampaniýasynyň maksady. Gelenleriň haýsysynyň hakykydygyny bilmek üçin traffigiň we ugrukdyryjy spamyň yzarlanmagyny üpjün etmek gaty möhümdir. Mysal üçin, käwagt işgärler ýaly kompaniýanyňyzdaky adamlar dürli maksat bilen web sahypaňyza girip bilerler. Bu ýagdaýda, Google Analytics-de müşderilere öwrülip bilmeýän galp web sahypasy traffigini döretmäge ýykgyn edýärler. Beýleki ýagdaýlarda hakerler diňe bir kynçylyk döretmän, kredit kartoçkasy maglumatlary ýaly gymmatly maglumatlary ogurlaýan köpçülikleýin spam hüjümlerini döretmek üçin IP adresini ulanyp bilerler.

Web sahypaňyzyň we müşderiniň howpsuzlygy, sahypaňyzdaky spama garşy çäreleriň hiline baglydyr. Sahypaňyza gelýän traffige gözegçilik etmek üçin gutapjyklary we IP adresi ulanmak möhümdir. Google Analytics-de bar bolan käbir süzgüçleri awtomatlaşdyrmak hem möhümdir. Bu çäreleriň käbiri, käbir spam hüjümlerinden we başga bir dowamly ugrukdyryjy spamdan saklanmaga kömek edip biler.

Semalt” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Maks Bell, Google Analytics maglumatlaryndan özüňizi azat etmegiň käbir usullaryny hödürleýär:

Statik IP adresi ulanyň

Kompýuterlerimiziň we enjamlarymyzyň internete girmeginiň käbir usuly dinamiki platformalary ulanýar. Netijede, Google Analytics ähmiýetsiz maglumatlary ýazga geçirip bilýän IP adresi üýtgeýär. Statik IP ulanmak, web sahypasyny kompaniýanyň internet hyzmatyny üpjün ediji barada ýeterlik seslenme alyp biler. Bu IP adresiniň süzgüçini, Google Analytics administratorynda bolup biljek beýleki geografiki süzgüçleri ulanyp bilersiňiz. Jübi telefonlary, planşetler we ykjam giň zolakly marşrutizatordan seredýän kompýuterler ýaly enjamlarda statiki IP ýok.

Gutapjyklary ulanyň

Kukiler maglumatlary, gözleg tejribesini ýokarlandyrmak üçin ulanyjy kompýuterinde bar bolan az mukdarda maglumatlardyr. Käbir ýagdaýlarda, gutapjyklar serwere müşderiniň IP adresiniň hakykylygyny berip biljek faktor bolup durýar. Töleg web sahypalary, internet galplyklarynyň öňüni almak üçin gutapjyklary ulanýar. Gutapjyklar, spama garşy üstünlikli çäreleri guranyňyzda göz öňünde tutmaly hakyky faktor bolup biler. Web sahypaňyzyň howpsuzlygy, spama garşy çäreleriňiziň netijeliligine baglydygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Gutapjyklar ýörite sahypa süzmek prosesini hem awtomatlaşdyryp biler. Gutapjyklar web sahypasynyň haýsy sahypalarynda köp traffik alýandygy barada maglumat berip biler.

Süzgüçleri ulanyň

Trafik hökmünde görünmegini islemeýän IP adresleriňizi süzmek möhümdir. Bagtymyza, Google Analytics bu aýratynlygy işledip biler. Mysal üçin, Google Analytics administrator paneline girip, spam süzgüçini tapyp bilersiňiz. Bu burçdan özbaşdak süzgüç ulanyp bolýar. Şeýle hem bu panel, geografiki ýerleşiş ekranyny gurmaga mümkinçilik berýän ýörite süzgüç girizmäge mümkinçilik berip biler. IP adresi süzmek, web sahypasynyň traffigine gözegçilik etmegi aňsatlaşdyryp, web sahypasynyň statistikasyny gowulaşdyrmaga kömek edýär.

mass gmail